Bestemmelser til bruk for medlemmene av Norske synshemmedes sjakkforbund

Utgitt i 2018 av Norske synshemmedes sjakkforbund

Kap. 1. Vedtekter for norske synshemmedes sjakkforbund

Vedtatt ved uravstemning 1. mars 2011.

§ 1) Norske synshemmedes sjakkforbund (NSSF) har til formål å fremme interessen for sjakk blant blinde og svaksynte.

§ 2) Enkeltpersoner kan bli medlemmer i NSSF ved å betale en medlemsavgift som fastsettes av NSSFs årsmøte. Medlemskapet skal godkjennes av NSSFs styre. Medlemskapet inkluderer abonnement på NSSFs organ. Andre kan abonnere på NSSFs organ ved å betale en abonnementsavgift som er lik medlemsavgiften. Det første året en person er medlem, kreves det bare halv medlemsavgift.

§ 3) Hvert år skal det holdes årsmøte i forbindelse med norgesmesterskapet. Alle medlemmer som har betalt medlemsavgiften, har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet skal innkalles med minst to måneders varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være styret i hende senest en måned før møtet. Saksdokumenter til årsmøtet skal foreligge senest en uke før møtet. Til årsmøtet skal styret legge fram beretning og revidert regnskap for siste kalenderår, samt budsjettforslag for neste kalenderår. Årsmøtet velger: a) forbundets styre, jf. § 5, b) revisor, c) valgnemnd bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem, d) representanter til de organisasjonene som NSSF er med i, e) andre valg som årsmøtet måtte ønske.

§ 4) Ekstraordinært årsmøte holdes dersom styrets flertall eller minst en tredel av medlemmene krever det. Slikt møte innkalles med minst fire ukers varsel og kan bare behandle de sakene det er innkalt for og foreta valg som kan bli en følge av møtets vedtak.

§ 5) NSSF ledes av et styre på fem medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer og turneringsleder. Det velges to varamedlemmer til styret. Styremøte holdes når lederen eller styrets flertall finner det nødvendig. For at styremøtet skal være beslutningsdyktig, må minst fire stemmeberettigede delta. Protokoll for styremøtene skal gjøres tilgjengelig for medlemmer som ber om det.

§ 6) Leder og kasserer har uavhengig prokura. Leder og sekretær har uavhengig signaturrett.

§ 7) Forslag til endringer av disse vedtekter behandles av årsmøtet, etter at det har vært offentliggjort i forbundets organ minst et halvt år i forveien. Vedtak om endringer krever to tredelers flertall av de avgitte stemmene.

§ 8) Forslag om oppløsning av Norske synshemmedes sjakkforbund skal offentliggjøres i NSSFs organ minst et halvt år før årsmøtet. Forslaget behandles av to årsmøter som følger etter hverandre. Vedtak om oppløsning krever på begge årsmøtene to tredelers flertall av de stemmeberettigede frammøtte. På siste årsmøte skal styret legge fram plan for hvordan NSSFs midler skal forvaltes. Planen krever alminnelig flertall for å bli vedtatt. Forbundets midler skal i alle tilfeller forvaltes i samsvar med § 1 i disse vedtektene.

Kap. 2. Regler for Norgesmesterskap/landsturnering i sjakk for synshemmede

Vedtatt 19. april 1980, med endringer 16. mai 1986, 7. juni 2002, 5. JUNI 2011, 28. mai 2012 og 28. mai 2017.

1) Mesterskapet spilles hvert år. Rett til å delta har synshemmede personer bosatt i Norge. Vinneren av klasse a får tittelen "Norgesmester i sjakk for synshemmede". Om klasse a vinnes av to eller flere spillere med samme poengsum, skal det spilles omkamp mellom dem om Norgesmestertittelen. Kampen skal gå over fire runder. Om to eller flere spillere fortsatt deler førsteplassen, skal det spilles etter cupsystemet. Fargene avgjøres i så tilfelle ved loddtrekning.

 1. Betenkningstiden per spiller bør være 90 minutter for hele partiet pluss 30 sekunder tilleggstid for hvert utført trekk. I spesielle tilfeller kan styret bestemme en annen betenkningstid. Betenkningstiden skal kunngjøres i utlysningen av turneringen.

 2. Partiene spilles normalt på to brett, og hver spiller utfører både sine egne og motstanderens trekk. Trekkene annonseres tydelig med følgende angivelse av linjene: Anna, Bella, Cæsar, David, Eva, Felix, Gustav, Hektor. Motstanderens trekk gjentas på samme måte. Alle spillerne har plikt til selv eller ved hjelp av sekretær å notere trekkene. Innlesing på lyd godtas. Oppdages det at stillingen på de to brettene ikke stemmer overens, stoppes klokka, og turneringslederen tilkalles. Når en har funnet ut hvor i partiet uoverensstemmelsen oppsto, settes klokka i gang, og spillet fortsetter derfra.

4) Mesterskapet spilles i 5 runder, og spillerne inndeles i klasser, der klasse a er den øverste. Hver klasse består om mulig av 6 spillere. Laveste klasse kan ha 5 - 10 spillere. I de øverste klassene spiller alle mot alle. I laveste klasse spilles det etter Monrads system dersom det er 7 - 10 spillere, ellers alle mot alle. Klassevinnerne har i neste mesterskap rett til, om mulig, å rykke en klasse opp. Hvem som ellers skal spille i klassene, bestemmes av styret på grunnlag av kjent eller antatt spillestyrke.

 1. Etter at forslag om dette har vært offentliggjort i NSSFs organ, kan endringer av disse regler vedtas av NSSFs årsmøte med alminnelig flertall av de stemmeberettigede frammøtte.

Kap. 3. Regler for Norske synshemmedes sjakkforbunds postsjakkturneringer

Vedtatt 29. mai 1976, med endringer 25. mars 1984, 4. juni 2001, og 28. mai 2012.

 1. NSSF setter hver 12. måned i gang postsjakkturnering, som skal være avsluttet i god tid før neste turnering begynner.

 2. Turneringene er åpne for forbundets medlemmer. Styret kan også gi andre adgang til å delta. Bare medlemmer av NSSF kan oppnå tittelen "norsk mester i postsjakk for synshemmede".

 3. Spillerne inndeles i klasser. I hver klasse spiller alle mot alle en runde. Klassene består av fem spillere. Den laveste kan ha færre, dersom det ikke har meldt seg nok spillere. Mesteren fra forrige turnering har rett til å spille i klasse a. Den dårligst plasserte spilleren i klasse a rykker ned til klasse b. For øvrig rykker hver klassevinner opp en klasse, mens hver dårligst plasserte spiller i hver klasse rykkker ned en klasse, der dette er mulig. Hvem som ellers skal spille i de ulike klassene, bestemmes av styret på grunnlag av kjent eller antatt spillestyrke.

 4. Trekkene meddeles fortrinnsvis i punktskrift. Turneringslederen kan bestemme at trekkene skal meddeles på annen måte.

I tillegg til den vanlige sjakknotasjonen skal trekkene skrives med bokstaver, idet sjakkbrettets linjer betegnes med de navn som er vedtatt av International braille chess association (IBCA): Anna, Bella, Cæsar, David, Eva, Felix, Gustav og Hektor. Dersom det er uoverensstemmelse mellom de to skrivemåtene, gjelder det som er skrevet med bokstaver.

 1. I sitt svar plikter en å gjenta motstanderens siste trekk på samme måte som beskrevet i punkt 4. Dersom det er foreslått en trekkserie, skal motstanderen, hvis denne aksepterer forslaget helt eller delvis, gjenta trekkene så langt disse er akseptert.

 2. I tillegg til trekkene skal hver spiller i sitt svar oppgi den dato da spilleren fikk motstanderens siste trekk og den dato spilleren sender svar. All korrespondanse angående et parti skal oppbevares til resultatet av partiet er fastslått.

 3. Spillerne bør føre protokoller over sine partier. Så snart et parti er avsluttet, skal hver spiller sende turneringslederen avskrift av partiet.

 4. Dersom en spiller pga ferie, sykdom eller andre forhold må gjøre opphold i spillet mer enn en uke, skal både motstanderne og turneringslederen ha beskjed.

Dersom en spiller etter to uker ikke har fått svar fra en motstander, skal spilleren sende nytt brev, der innholdet i det ubesvarte brevet gjentas. Samtidig skal spilleren underrette turneringslederen. Uteblir svar i ytterligere to uker, skal spilleren igjen purre motstanderen og underrette turneringslederen.

 1. Et parti skal avbrytes:

  1. Dersom det etter 4 måneder er spilt mindre enn 15 trekk. B) Dersom det etter 8 måneder er spilt mindre enn 30 trekk.

Dersom et parti avbrytes etter disse bestemmelsene, skal spillerne sende turneringslederen all korrespondanse om partiet. Den spiller som har ansvaret for at minsteantallet trekk ikke blir spilt til fastsatt tid, har tapt partiet. Dersom begge spillerne er skyld i at partiet må avbrytes, betraktes partiet som ikke spilt. Skyldes forsinkelsen forhold som ingen av spillerne har kunnet rå for, kan styret bestemme at partiet kan fortsette.

 1. Turneringslederen skal sørge for at de partier der resultatet ikke er fastslått ved turneringens slutt, bedømmes av to habile utenforstående, uavhengig av hverandre.

 2. Dersom en spiller vedholdende ikke retter seg etter disse regler, kan styret vedta å utelukke spilleren fra en eller flere framtidige turneringer. Av vedtaket skal det gå fram hvor mange turneringer utelukkelsen gjelder.

 3. Forhold som ikke er berørt i disse regler, skal så vidt mulig behandles i samsvar med reglene for IBCAs postsjakkturneringer.

 4. Etter at forslag om dette har vært offentliggjort i NSSFs organ, kan endringer av disse regler vedtas av NSSFs årsmøte med alminnelig flertall av de stemmeberettigede frammøtte.

Kap. 4. Avtale mellom Norske synshemmedes sjakkforbund (NSSF) og Norges sjakkforbund (NSF).

Avtalen er underskrevet 15. desember 2014.

 1. NSSF er kollektivt tilsluttet NSF for kr 3.000 pr år. Hvert år innen 1. mars oversendes en liste over styremedlemmenes navn og adresser, samt liste over medlemmer. Medlemslisten kan suppleres i løp av året. NSF sender faktura for kontingenten i løp av mars.

 2. NSSF har innen NSF samme plikter og rettigheter som en klubb slik disse er definert i NSFs lover, men med de unntak som framkommer her. NSSF er ikke tilsluttet noen krets, men en klubb innen NSSF kan stå tilsluttet den av NSFs kretser klubben geografisk tilhører. Medlemmer i NSSF får de samme retter og plikter som øvrige medlemmer i NSF.

 3. NSF skal distribuere en elektronisk utgave av Norsk sjakkblad til alle medlemmer av NSSF. Dette skal skje parallelt med den trykte utgaven.

 4. NSF skal gjøre sine rundskriv, lover, reglementer osv tilgjengelige for synshemmede spillere. NSF skal også legge forholdene slik til rette at det blir lettere for synshemmede å delta i NSFs ordinære turneringer.

 5. Styrene i NSSF og NSF samarbeider om å gjennomføre de tiltak som her er nevnt. Det holdes et møte årlig for å komme fram til praktiske løsninger.

 6. Om NSSF eller NSF ønsker endringer i denne avtalen, skal det varsles i god tid.

Kap. 5. Regler for nordiske postsjakklandskamper

Representanter for Danmarks Blindeskak, De blindas schackklubb i Finland, Sveriges synskadades schackklubb og Norges Blindeforbunds sjakk-klubb ble enige om innholdet i disse reglene på et møte i Trondheim 19.10.1969. Det ferdige forslaget er senere godkjent ved omsending. Tormod Prytz

 1. I tillegg til den vanlige sjakknotasjonen skal trekkene skrives med bokstaver, idet linjene betegnes med de navn som er vedtatt av IBCA (det internasjonale sjakkforbundet for blinde): Anna, Bella, Cæsar, David, Eva, Felix, Gustav og Hektor. Dersom det er uoverensstemmelse mellom de to skrivemåtene, gjelder det som er skrevet med bokstaver.

 2. I sitt svar plikter en å gjenta motstanderens siste trekk på samme måte som beskrevet i punkt 1. Dersom en spiller har foreslått en trekkserie, skal motstanderen, om han aksepterer forslaget, gjenta hele serien.

 3. Spillerne skal føre protokoller over sine partier. Alle brev angående et parti skal oppbevares til resultatet av partiet er fastslått. Når et parti er avsluttet, skal hver spiller sende avskrift av sin protokoll til laglederen.

 4. Betenkningstiden er elastisk, men bør ikke overstige tre dager i gjennomsnitt pr trekk. I betenkningstiden inngår ikke den dag trekk mottas og den dag trekk sendes. Dersom en spiller pga ferie, sykdom eller liknende må gjøre et opphold i spillet på mer enn en uke, skal både hans motstander og lagleder ha beskjed om dette.

 5. Dersom en spiller etter to uker ikke har fått svar fra sin motstander, skal han sende et nytt brev, der han gjentar det ubesvarte trekket. Samtidig skal han underrette sin lagleder. Uteblir svar i ytterligere to uker, skal spilleren igjen sende trekket til sin motstander og underrette laglederen.

 6. Partiet skal avbrytes:

  1. Dersom det etter 6 måneder er spilt mindre enn 15 trekk.

  2. Dersom det etter 12 måneder er spilt mindre enn 30 trekk.

   1. Dersom det etter 18 måneder er spilt mindre enn 45 trekk.

 7. Dersom et parti avbrytes etter bestemmelsene i punkt 6, skal spillerne sende all korrespondanse om partiet til sine lagledere. Den spiller som har ansvaret for at minsteantall trekk ikke ble spilt til fastsatt tid, har tapt partiet. Dersom begge spillerne er skyld i at partiet må avbrytes som nevnt i punkt 6, betraktes partiet som ikke spilt.

Kap. 6. Annen informasjon

Norske synshemmedes sjakkforbund holder årlig norgesmesterskap/landsturnering. Forbundet arrangerer også postsjakkturneringer. "Sjakkpunkt" og lydutgaven "Sjakketten" er forbundets organ. Bladet kommer ut minst fire ganger årlig.

Lokal virksomhet drives av "Blindes sjakklubb, Trondheim" og "Rokadenj", Oslo. "Blindes Sjakklubb" og "Norrlands synskadades schacksällskap" har vekselvis ansvar for årlige landsdelskamper mellom Trøndelag og Nord-Sverige. "Rokaden" og "Danmarks blindeskak" arrangerer vekselvis landsdelskamp mellom Sør-Norge og "Provinsen", Danmark utenom hovedstadsområdet. Disse landsdelskampene spilles annethvert år. "Rokaden" har ukentlige sammenkomster mesteparten av året.

NSSF deltar i nordiske mesterskap for 6-mannslag. Mesterskapene spilles annethvert år og går på omgang mellom Norge, Finland, Sverige og Danmark. Det spilles også nordiske postsjakkturneringer.

NSSF er medlem av IBCA (International Braille chess association). IBCA arrangerer sjakkolympiader og andre turneringer for synshemmede.

NSSF er medlem i studieforbundet Funkis.

Kap. 7. Vedtekter for klubber

 1. Lover for "Blindes Sjakklubb", Trondheim

vedtatt 5. februar 1975.

§1. Klubbens navn er "Blindes Sjakklubb", Trondheim.

§2. Klubbens formål er å stimulere interessen for sjakk blant blinde og svaksynte i trondheimsområdet.

§3. Som medlem av Blindes Sjakklubb, Trondheim kan etter søknad til styret opptas enhver blind eller svaksynt som fyller de medisinske betingelsene for medlemskap i blindeorganisasjonen. Andre kan også opptas som medlem, men flertallet av medlemmene må alltid bestå av blinde og svaksynte.

§4. Seende medlem kan ikke spille i lagkamper eller sjakkturneringer arrangert spesielt for blinde og svaksynte. Ellers har alle medlemmer likeverdige organisatoriske rettigheter og plikter.

§5. Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet.

§6. Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. For å ha stemmerett på årsmøtet må en ha betalt medlemskontingent for inneværende år. For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av de stemmeberettigede være møtt fram. Avstemninger skjer normalt ved navneopprop. Dersom et medlem forlanger det, skal hemmelig votering nyttes. Ved valg er alle voteringer hemmelige. I tilfelle stemmelikhet foretas ny votering. Gir denne samme resultat, er formannens stemme avgjørende i åpne voteringer. Har det vært nyttet hemmelig votering, avgjøres saken ved loddtrekning.

§7. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av februar og innkalles skriftlig minst to uker i forveien. Styret skal legge fram melding og revidert regnskap for foregående kalenderår, og planer for den framtidige virksomheten. Forslag og saker som ønskes behandlet må være innkommet styret senest en uke før årsmøtet holdes.

§8. På ordinært årsmøte velges styre på tre medlemmer og en varamann. Dessuten velges kasserer, revisor og turneringsledelse. Ellers kan årsmøtet foreta de valg det finner nødvendig.

§9. Klubbens styre består av formann, sekretær og materialforvalter. Styret og varamannen velges for ett år av gangen. Formannen innkaller til styremøte når han finner det nødvendig, eller når minst ett styremedlem forlanger det. For at styret skal være beslutningsdyktig må tre stemmeberettigede være til stede.

§10. Ekstraordinært årsmøte holdes når styrets flertall eller når minst halvparten av medlemmene finner det nødvendig. Det innkalles skriftlig med minst en ukes varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker det er innkalt for, og foreta valg som kan bli en følge av møtets vedtak. Ekstraordinært årsmøte kan ikke opløses før dets protokoll er godkjent.

§11. Så lenge "Blindes Sjakklubb", Trondheim står som medlem av Norges Sjakkforbund må klubben betale avgift til forbundet og rette seg etter forbundets vedtekter.

§12. Endringer av disse lover kan vedtas av årsmøtet med minst to tredelers flertall av de avgitte stemmer.

§13. Oppløsning av "Blindes Sjakklubb", Trondheim kan bare vedtas av et årsmøte. For at et slikt vedtak skal være gyldig må det ha tilslutning av minst tre firedeler av medlemmene. Blir klubben oppløst skal dens midler og eiendeler forvaltes på den måten som best fremmer interessen for sjakk blant blinde og svaksynte i trondheimsområdet.

 1. Vedtekter for Rokaden, vedtatt på ekstraordinært årsmøte 12. mars 1986.

  Med endringer av 5.2.92, 1.2.06, 25.1.07, 3.2.2011, 4.2.2016 og 2.2.2017.

§1. Navn og formål. Klubbens navn er Rokaden. Formålet er å stimulere interessen for sjakk blant synshemmede fortrinnsvis i Oslo-området.

§2. Medlemskap. Søknader om medlemskap behandles av styret. Klubben er i prinsippet åpen for alle som finner det naturlig å være medlemmer, og betaler den medlemsavgiften som er fastsatt av årsmøtet.

§3. Klubbmesterskap. Klubbmesterskap arrangeres normalt hvert år. Bare medlemmer kan få tittelen klubbmester.

§4. Årsmøte. årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og bør holdes innen utgangen av januar. Skriftlig innkalling skal være medlemmene i hende senest 14 dager før møtet. Sakliste og saksdokumenter bør gjøres tilgjengelig for medlemmene på forhånd. Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende senest en uke før møtet. For å ha stemmerett på årsmøtet, må en ha vært medlem i minst tre måneder. Har klubben 30 eller færre medlemmer, må minst en tredel av dem være møtt fram for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Har klubben over 30 medlemmer, er årsmøtet beslutningsdyktig når minst 10 av dem er møtt fram. Avstemninger skjer normalt ved navnopprop. Dersom et medlem forlanger det, skal det nyttes hemmelig votering. I tilfelle stemmelikhet foretas ny votering. Gir også denne stemmelikhet, er lederens stemme avgjørende i åpne voteringer. Har det vært nyttet hemmelig votering, avgjøres saken ved loddtrekning. Årsmøtet skal behandle melding og revidert regnskap for forrige kalenderår samt planer for inneværende år. Årsmøtet skal velge: styre, revisor, vararevisor, valgnemnd, samt eventuelt andre tillitspersoner. Valgene gjelder til neste årsmøte.

§5. Ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte holdes når styrets flertall eller minst en tredel av medlemmene forlanger det. Det innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker det er innkalt for og foreta valg som kan bli en følge av møtets vedtak. Ekstraordinært årsmøte kan ikke heves før dets protokoll er godkjent.

§6. Styret. Styret bør bestå av leder, sekretær, kasserer, materialforvalter og turneringsleder og ett varamedlem. Årsmøtet kan slå sammen to eller flere av funksjonene. Styret bør ikke ha færre enn tre medlemmer. Varamedlemmet innkalles til alle styremøter. For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst tre stemmeberettigede være til stede. Lederen og minst halvparten av de øvrige styremedlemmene bør velges blant klubbens synshemmede medlemmer. Blant styrets medlemmer velger årsmøtet en person som skal overta ledervervet dersom lederen ikke lenger kan fungere i vervet.

§7. Medlemsmøte. Medlemsmøter skal gjøres kjent minst en uke i forveien. Vedtak på medlemsmøter protokollføres og er retningsgivende for styret.

§8. Suspensjon. Den som med overlegg forsøker å skade klubben vesentlig, kan av styret suspenderes som medlem. Suspensjonens varighet skal gå fram av vedtaket. Vedtaket kan ankes innen tre uker. Dersom styret opprettholder sitt vedtak, skal saken snarest mulig behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det kreves to tredelers flertall av de stemmeberettigede frammøtte for å opprettholde styrets vedtak. Det nyttes hemmelig votering.

§9. Vedtektsendring. Endringer av disse vedtekter kan bare vedtas av årsmøtet med minst to tredelers flertall av de avgitte stemmene.

§10. Oppløsning. Dersom Rokaden skal oppløses, må dette vedtas på to ordinære årsmøter som følger etter hverandre, hver gang med minst tre firedelers flertall av de stemmeberettigede frammøtte. Blir klubben oppløst, skal dens midler og eiendeler forvaltes i samsvar med klubbens formål. Endelig vedtak om oppløsning skal inneholde bestemmelser om dette.